Hľadaj
Filters
Close

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti paraworld s.r.o.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

  1. Spoločnosť paraworld s.r.o., so sídlom Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 926 531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 68836/B(ďalej len „paraworld“) poskytuje zákazníkom možnosť kúpy tovaru alebo objednania služby prostredníctvom svojej internetovej stránky www.paraworld.at (ďalej len „internetová stránka paraworld“), a to za podmienok, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“). Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok paraworld, ktorý sa nachádza v článku 8 VOP.

 

  1. Prihlásením sa na internetovú stránku paraworld vyjadruje používateľ súhlas s týmito VOP, ktoré sa tak budú vzťahovať na akýkoľvek právny vzťah, ktorý vznikne medzi paraworld a používateľom ako jeho zákazníkom. V prípade, že používateľ s podmienkami uvedenými v týchto VOP nesúhlasí, je povinný internetovú stránku paraworld ihneď opustiť. VOP platia bez obmedzenia aj v prípade používateľov zo zahraničia.

 

  1. Zmluvný vzťah medzi paraworld a zákazníkom pri kúpe tovaru alebo poskytnutí služby vzniká uskutočnením objednávky v súlade s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah poskytovateľa a zákazníka vzťahujú v plnom rozsahu. Zákazník je na túto skutočnosť upozornený taktiež pred uskutočnením každej záväznej objednávky, pričom je zároveň požiadaný o potvrdenie súhlasu s týmito VOP, ako aj o vyjadrenie, že si VOP prečítal a porozumel ich obsahu. Bez vyjadrenia súhlasu zákazníkom s VOP nie je možné uskutočniť objednávku.  

 

  1. Prehliadanie internetovej stránky paraworld je bezplatné.

 

  1. paraworld predáva a dodáva zákazníkovi tovary a poskytuje služby objednané prostredníctvom internetovej stránky paraworld výlučne na základe VOP. Odlišné podmienky zákazníka sa týmto považujú za odmietnuté a nie sú záväzné ani v takom prípade, ak im paraworld výslovne neodporoval. Odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich písomnej akceptácie zo strany paraworld.

 

  1. Ak je zákazníkom fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy s paraworld v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, považuje sa za spotrebiteľa a vzťahuje sa na neho právna ochrana spotrebiteľa, vrátane ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Ustanovenia VOP sa vzťahujú aj na iných zákazníkov ako spotrebiteľov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

 

Článok II.

Objednávanie tovaru a služieb

 

  1. Objednávanie tovaru a služieb sa uskutočňuje cez objednávkový formulár paraworld, ktorý sa nachádza na internetovej stránke paraworld.

    

  2. Zákazník si môže objednať tovar alebo službu po registrácií na internetovej stránke paraworld a zriadení užívateľského účtu alebo po vyplnení údajov o zákazníkovi na internetovej stránke paraworld.

 

  1. Položky objednávky, ktoré sú označené hviezdičkou, sú povinné a je ich potrebné bez výnimky vyplniť, pretože v opačnom prípade nebude možné objednávku zadať. Objednávka obsahuje predovšetkým nasledovné údaje:

 

 • identifikačné údaje zákazníka;

 • špecifikáciu tovaru alebo služby a jeho cenu;

 • dodaciu adresu a spôsob dodania; a

 • spôsob platby.

 

  1. Akékoľvek ponuky paraworld sú nezáväzné. Predloženie ponuky nezaväzuje paraworld k prijatiu objednávky. paraworld taktiež nie je povinný prijať zaslanú objednávku.

    

  2. Ak nie je na internetovej stránke paraworld uvedená cena tovaru, zákazník si pred zadaním objednávky tovaru musí vyžiadať od paraworld cenovú ponuku. V prípade, že je na internetovej stránke paraworld uvedené, že cena môže byť predmetom dohody, zákazník si môže pred zadaním objednávky tovaru vyžiadať od paraworld cenovú ponuku. Ak má zákazník záujem o objednanie služby, zákazník môže kontaktovať paraworld za účelom dohodnutia podrobností poskytnutia služby. Objednávku v takýchto prípadoch vypracuje paraworld.

 

  1. Ak má zákazník záujem o objednanie tovaru alebo služby podľa osobitných požiadaviek zákazníka, zákazník môže kontaktovať paraworld za účelom dohodnutia podrobností dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Objednávku v takýchto prípadoch vypracuje paraworld.

 

  1. Po odoslaní alebo vypracovaní objednávky, ako aj overení disponibility tovaru a platných cien, je na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v registračnom formulári alebo objednávke zaslaný konfirmačný e-mail z dôvodu kontroly správnosti zadaných údajov. Ak je potrebné zmeniť niektorý z údajov, zákazník kontaktuje obchodné oddelenie paraworld prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke paraworld alebo na e-mailovej adrese office@paraworld.at. Zákazník je v konfirmačnom e-maili upozornený, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. V prípade, že sa zákazník rozhodne svoju objednávku zrušiť, môže tak urobiť kliknutím na link uvedený v konfirmačnom e-maili. Potvrdením konfirmačného e-mailu v lehote v ňom uvedenej sa objednávka stáva záväznou, neodvolateľnou, prevzatou a prijatou paraworld (ďalej len „uskutočnenie objednávky“).

 

  1. Po uskutočnení objednávky zašle paraworld zákazníkovi e-mailom pro forma faktúru za účelom zaplatenia ceny tovaru alebo služby.

 

  1. paraworld je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru alebo služby od uskutočnenia objednávky až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

 

  1. paraworld má právo odstúpiť od zmluvy a stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dodacej lehote alebo dohodnutej cene, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. paraworld má právo odstúpiť od zmluvy a stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nevie skontaktovať so zákazníkom alebo zákazník nereaguje na jeho výzvy. O odstúpení od zmluvy a stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu. V prípade, že zákazník už zaplatil na základe zrušenej objednávky za tovar alebo službu dohodnutú cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky.

 

  1. Špeciálna objednávka je predobjednávka. Ide o objednávku tovaru, ktorý ešte nie je u paraworld k dispozícii. Pri tomto type tovaru je na internetovej stránke paraworld viditeľne vyznačené, že sa jedná iba o predobjednávku, pričom uvedená je predbežná cena tovaru. Cena uvedená pri predobjednávke nemusí byť konečná. V prípade, že dodávatelia skutočnú cenu oproti predbežnej zmenia, paraworld je oprávnený zmeniť i cenu uvedenú v predobjednávke. V takomto prípade zašle paraworld zákazníkovi opätovne konfirmačný e-mail so žiadosťou o potvrdenie objednávky so zmenenou cenou.  paraworld v konfirmačnom e-maily informuje zákazníka taktiež o predpokladanej lehote dodania tovaru. V prípade, že sa dodacia lehota odchýli od predpokladanej lehoty dodania tovaru o viac ako tridsať (30) dní, paraworld zašle zákazníkovi opätovne konfirmačný e-mail so žiadosťou o potvrdenie objednávky so zmenenou dodacou lehotou. V prípade nepotvrdenia objednávky so zmenenou cenou a/alebo dodacou lehotou v lehote uvedenej v opakovanom konfirmačnom e-maili dochádza k automatickému zrušeniu predobjednávky. V prípade, že zákazník už zaplatil na základe zrušenej predobjednávky za tovar dohodnutú cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia predobjednávky.

Článok III.

Vlastnosti a kvalita tovaru a služby

 

3.1       Ak nie je pri tovare alebo službe výslovne uvedená určitá vlastnosť, zákazník sa nemôže takejto vlastnosti dovolávať, ani ak ju z akýchkoľvek dôvodov predpokladal, ibaže ho paraworld o určitej vlastnosti tovaru alebo služby písomne ubezpečil. paraworld zaručuje, že tovary a služby majú v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené na internetovej stránke paraworld alebo v dokumentácii dodávanej spolu s tovarom alebo službami alebo o ktorých zákazníka písomne uistil. Obrázky zobrazené pri tovare alebo službách môžu byť len ilustračné.

 

3.2       Ak nie je uvedené inak, paraworld dodáva tovar a poskytuje služby obvyklej kvality. Ak paraworld predáva použitý tovar, je to pri tomto type tovaru na internetovej stránke paraworld výslovne uvedené.

 

3.3       Informácie o tovare a službe uvedené na internetovej stránke paraworld alebo v akýchkoľvek dokumentoch dodávaných spolu s tovarom alebo službou platia s výhradou prípadného omylu. Informácie o tovare uvedené na internetovej stránke paraworld sú čerpané z verejne dostupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Údaje o mierach alebo výsledky analýz predstavujú približné hodnoty, od ktorých sa môžu vyskytovať nepatrné odchýlky. Takéto odchýlky sa považujú za akceptované, ak sú nepatrné, vecne opodstatnené a tým pádom únosné. Ak má tovar alebo služba lepšie vlastnosti ako bolo uvedené, paraworld je oprávnený dodať tovar alebo poskytnúť službu s takto zmenenými vlastnosťami.  

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 

4.1       paraworld uskutočňuje dodanie tovaru jedným z dvoch nasledovných spôsobov, z ktorých si zákazník vyberá v objednávke:

 

 1. dodanie tovaru na adresu dodania uvedenú v objednávke;

 2. osobný odber tovaru od paraworld.

 

4.2       paraworld dodáva tovar výlučne v rámci krajín Európskej únie. Dodanie tovaru sa uskutočňuje zo skladu. Spôsob zaslania tovaru a prostriedky prepravy zvolí paraworld. Preprava sa uskutočňuje v mene a na účet zákazníka.

 

4.3       Náklady na doručenie tovaru zákazníkovi hradí zákazník, ak nie je pri jednotlivom tovare uvedené výslovne inak. paraworld účtuje zákazníkovi paušálny poplatok za doručenie tovaru do Rakúska a v rámci Slovenskej republiky vo výške 7 EUR a do inej krajiny Európskej únie vo výške 18 EUR. Zákazník je povinný uhradiť paušálny poplatok za doručenie tovaru aj v prípade, ak si doručený tovar riadne neprevezme alebo ak nezaplatí za na dobierku riadne dodaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy. Tento nárok nie je dotknutý následným odstúpením paraworld od zmluvy.

 

4.4       V prípade osobného odberu tovaru môže zákazník tento uskutočniť na adrese: [•] v čase dohodnutom s paraworld. O možnosti odberu tovaru bude paraworld informovať zákazníka e-mailom alebo prostredníctvom SMS správy.

 

4.5       Ak sa nedohodlo inak, paraworld sa zaväzuje tovar dodať alebo službu poskytnúť do 30 pracovných dní. Lehoty, v ktorých sa paraworld zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu platia vždy ako lehoty približné. Dodacie lehoty začínajú plynúť uskutočnením objednávky a v prípade iného spôsobu platby ceny, než jej zaplatením paraworld v hotovosti pri osobnom odbere alebo na dobierku, najskôr po úplnom zaplatení ceny. Dodacie lehoty nezačnú plynúť skôr ako budú vyjasnené všetky prípadné technické otázky spojené s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby. Ak je predmetom poskytnutia služby oprava alebo úprava veci patriacej zákazníkovi, dodacia lehota nezačne plynúť skôr než zákazník túto vec paraworld za účelom opravy alebo úpravy doručí. V prípade zasielania tovaru zákazníkovi sa dodacia lehota  primerane predlžuje o čas prepravy tovaru na miesto určené zákazníkom, pričom omeškanie dodania v dôsledku vyššej moci alebo nepredvídateľných okolností zbavuje paraworld zodpovednosti a nie je možné voči nemu uplatniť z dôvodu oneskoreného dodania žiadne nároky na náhradu škody.

 

4.6       Zákazník je povinný informovať paraworld, ak tovar nebude zákazníkovi dodaný riadne a včas.

 

4.7       Ak si zákazník bez predchádzajúceho riadneho odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme pri jeho doručení alebo si ho neprevezme pri dodaní formou osobného odberu od paraworld ani v lehote siedmych (7) dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru, paraworld je oprávnený odstúpiť od zmluvy. paraworld si taktiež vyhradzuje právo uplatniť v takomto prípade nárok na náhradu škody.

 

Článok V.

Cena tovarov a služieb

 

5.1       Ceny tovarov a služieb sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a službách na internetovej stránke paraworld alebo sa stanovujú na základe cenovej ponuky paraworld. paraworld si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien uvedených na internetovej stránke paraworld. paraworld môže zmeniť pred zaslaním konfirmačného e-mailu cenu tovaru alebo služby uvedenú na internetovej stránke paraworld v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri náraste inflácie alebo zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. Záväzná je cena uvedená v konfirmačnom e-maili zaslanom zákazníkovi. paraworld je cenou uvedenou v konfirmačnom e-maili viazaný iba v lehote určenej na potvrdenie konfirmačného e-mailu.  

 

5.2       Ceny sú na internetovej stránke paraworld uvádzané s DPH v zmysle predpisov platných v Slovenskej republike. paraworld je oprávnený upraviť výšku DPH v závislosti od miesta dodania tovaru a príslušných platných právnych predpisov. Všetky ceny sú, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, cenami netto a neobsahujú žiadne iné dane alebo odvody akéhokoľvek druhu, ktorým dodanie tovaru alebo poskytnutie služby môže prípadne podliehať v krajine zákazníka. Chyby v písaní, tlači alebo počítaní oprávňujú paraworld k odstúpeniu od zmluvy.

 

5.3       Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo uplynutia doby akcie,  pokiaľ pri konkrétnom tovare alebo službe nie je uvedené inak.

 

5.4       Zákazník zaplatí cenu za tovar alebo službu jedným z nasledovných spôsobov, z ktorých si zákazník vyberá v objednávke, ak sa paraworld so zákazníkom nedohodne výslovne inak:

 

 1. bankovým prevodom alebo vkladom na účet paraworld, pričom splatnosť ceny je najneskôr do piatich (5) dní od uskutočnenia objednávky, ak sa paraworld so zákazníkom nedohodne inak (platobné inštrukcie sú uvedené na pro forma faktúre);

 2. zaplatenie ceny v hotovosti pri doručení tovaru alebo veci na dobierku, pričom v takomto prípade si paraworld účtuje prirážku vo výške 3,50 EUR;

 3. zaplatenie ceny v hotovosti pri osobnom odbere tovaru alebo veci;

 4. prostredníctvom platobnej karty (v prípade ak platenie platobnou kartou internetová stránka paraworld bude umožňovať).

 

5.5       Cena sa pokladá za zaplatenú až jej pripísaním na príslušný účet paraworld.

 

5.6       paraworld zašle zákazníkovi faktúru, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu, v priebehu 3-5 pracovných dní odo dňa zaplatenia ceny za tovar alebo službu. Faktúra je zasielaná po jej vygenerovaní elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Ak má zákazník záujem o zaslanie faktúry aj v papierovej podobe, môže o ňu požiadať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu office@paraworld.at.

 

5.7       Cena musí byť paraworld zaplatená v plnej výške, bez odpočítania akýchkoľvek nákladov alebo zrážok. Zaplatenie ceny za tovary alebo služby započítaním prípadnej pohľadávky zákazníka voči paraworld je vylúčené.

 

5.8       V prípade omeškania zákazníka so zaplatením ceny za tovary alebo služby je zákazník povinný zaplatiť paraworld úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia. Zákazník je taktiež v takom prípade povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z dlžnej sumy, ktorá bude slúžiť ako paušalizovaná náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky do podania žaloby na príslušnom súde, ak paraworld sám alebo prostredníctvom tretej osoby takúto pohľadávku uplatnil. paraworld je v prípade omeškania zákazníka so zaplatením ceny za tovary alebo služby oprávnený od zmluvy s ním kedykoľvek odstúpiť. paraworld si taktiež vyhradzuje v takomto právo uplatniť nárok náhradu škody.

 

5.9       Ak je dohodnuté platenie ceny za tovary alebo služby v splátkach, omeškaním so zaplatením ktorejkoľvek splátky o viac ako osem (8) dní sa stáva splatnou celá cena za tovary alebo služby.

 

5.10     Došlé platby sa započítajú vždy na najstarší dlh zákazníka, a to najskôr na úroky z omeškania, zmluvnú pokutu a následne na istinu.

 

5.11     V prípade viacerých zákazníkov sú títo zaviazaní spoločne a nerozdielne.

 

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

6.1       Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na zákazníka dodaním tovaru a úplným zaplatením ceny jedným zo spôsobov uvedeným v článku 5.4 VOP, ako aj iných platieb v zmysle týchto VOP.

 

6.2       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z paraworld na zákazníka odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre zákazníka alebo prevzatím tovaru od paraworld zákazníkom pri osobnom odbere.

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 

7.1       Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy s paraworld bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

7.2       Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď zákazník alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar alebo v prípade objednania služby po 14 dňoch od uzavretia zmluvy. Ak sa tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď zákazník alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď zákazník alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

 

7.3       Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný informovať paraworld o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným na adresu sídla paraworld poštou alebo e-mailom zaslaným na adresu office@paraworld.at). Na tento účel môže zákazník použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu paraworld zašle spolu s konfirmačným e-mailom. Ak má zákazník záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky paraworld. Ak zákazník využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu paraworld bezodkladne potvrdí e-mailom.

 

7.4       Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy paraworld pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

7.5       Po odstúpení od zmluvy paraworld vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré zákazník uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu tovarov a služieb, vrátane nákladov na doručenie tovaru zákazníkovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak sa zákazník s paraworld dohodol na inom druhu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý paraworld ponúka. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude paraworld doručené oznámenie zákazníka o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

7.6       Zákazník je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zaslať tovar späť paraworld na adresu jeho sídla, a to spolu s originálnym obalom a všetkými dokumentmi dodanými spolu s tovarom. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Platba za zakúpený tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla paraworld alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

7.7       Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 

7.8       Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy s paraworld, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

7.9       Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

 

7.10     V prípade poskytovania služieb, ak zákazník požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zákazník má povinnosť uhradiť paraworld cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy oznámil paraworld svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Zákazník však nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

7.11     Ustanovenia tohto článku 7 VOP sa uplatnia výlučne v prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ. V opačnom prípade je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy iba s výslovným súhlasom paraworld. Náklady na dodanie a vrátenie tovaru znáša v takomto prípade zákazník.

 

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady; reklamačný poriadok

 

 1. Zodpovednosť za vady tovaru

 

8.1       paraworld zodpovedá za vady dodaného tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí zákazníkom. Pri použitých veciach nezodpovedá paraworld za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá paraworld za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

8.2       Zákazník je pri preberaní tovaru povinný tovar pred paraworld alebo doručovateľom úplne vybaliť, tovar si prezrieť a zistiť, či je tovar kompletný a nepoškodený. V prípade, že bude zákazníkovi dodaný iný alebo poškodený tovar, tovar v poškodenom obale alebo tovar bez príslušných dokladov, zákazník o tom spíše s paraworld alebo doručovateľom zápis. Zákazník má právo neprevziať tovar v prípade, ak mu bude dodaný iný alebo poškodený tovar, tovar v poškodenom obale alebo tovar bez príslušných dokladov. paraworld nezodpovedá za vady, ktoré mohol zákazník alebo jeho zástupca pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak zákazník bude neskôr reklamovať mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke alebo chýbajúce príslušenstvo predávaného tovaru. paraworld za takéto vady nezodpovedá ani v tom prípade, ak zákazník prehliadku tovaru nevykonal. Zákazník je povinný zaslať zápis paraworld e-mailom alebo poštou do 3 dní odo dňa je ho spísania, v opačnom prípade sa bude považovať za nedoručený.

 

8.3       paraworld zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 12 mesiacov a ak je zákazník spotrebiteľom, tak 24 mesiacov. Pri použitom tovare je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru zákazníkom.

 

8.4       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. paraworld je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým paraworld nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. paraworld môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú paraworld zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Ak zákazník nie je spotrebiteľ, spôsob riešenia reklamácie stanovuje paraworld.

 

8.5       paraworld nezodpovedá za vady spôsobené použitím tovaru v rozpore s návodom alebo inou sprievodnou dokumentáciou dodávanou s tovarom alebo v rozpore s charakterom tovaru, neodbornou manipuláciou, neodborným alebo neoprávneným zásahom do tovaru, cudzími látkami a tekutinami aplikovanými alebo vniknutými na tovar, neodvratnou udalosťou, spojením tovaru s neoriginálnym príslušenstvom (napr. príslušenstvom iného výrobcu), skladovaním alebo používaním tovaru v nevhodnom prostredí, nadmerným zaťažovaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo opotrebením.

 

8.6       Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u paraworld alebo u osoby uvedenej v záručnom liste. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia uznaná ako oprávnená. paraworld je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 1. Zodpovednosť za vady poskytnutej služby

 

8.7       Pokiaľ ide o opravu alebo úpravu veci, paraworld zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. paraworld zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov zákazníka, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil. Záručná doba na opravy a úpravy je tri mesiace. Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. paraworld je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju paraworld neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má zákazník právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u paraworld v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia uznaná ako oprávnená. paraworld je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

 

8.8       Pokiaľ ide o zhotovenie veci na zákazku, paraworld zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si zákazník pri zákazke vymienil. paraworld zodpovedá za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného zákazníkom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak zákazníka na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 12 mesiacov a ak je zákazník spotrebiteľom, tak 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak zákazník prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je zákazník oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. paraworld je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má zákazník právo na primeranú zľavu. Ak zákazník nie je spotrebiteľ, spôsob riešenia reklamácie stanovuje paraworld. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u paraworld v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia uznaná ako oprávnená. paraworld je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

 

 1. Spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie

 

8.9       Zákazník môže reklamáciu uplatniť zaslaním kompletného zakúpeného tovaru alebo vadnej veci na adresu sídla paraworld alebo osoby určenej v záručnom liste, a to vyčistený a riadne zabalený. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a čitateľnú kópiu dodacieho listu. Ak tieto podmienky nebudú splnené, nebude uplatnená reklamácia uznaná ako záručná. Zároveň je potrebné vyplniť reklamačný protokol, ktorý sa nachádza na internetovej stránke paraworld, vytlačiť ho a priložiť k reklamácii. V reklamačnom protokole je potrebné okrem uvedenia kontaktných údajov presne popísať vady a uviesť spôsob, akým sa vada prejavuje. K reklamácii je potrebné predložiť vadný tovar alebo vadnú vec, spolu s kompletným príslušenstvom a všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré sú s tovarom dodávané. Osoba určená v záručnom liste môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru alebo veci, inak reklamáciu postúpi paraworld na vybavenie.

 

8.10     Ak zákazník uplatní reklamáciu, paraworld alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť zákazníka o jeho právach podľa tohto článku a na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z týchto práv zákazník uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

8.11     Ak zákazník reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže paraworld vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Paraworld je povinný poskytnúť zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak zákazník reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a paraworld ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže paraworld zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša paraworld bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť paraworld za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. paraworld je povinný zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

8.12     paraworld je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, paraworld je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

8.13     paraworld je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8.14     Po vybavení reklamácie doručí paraworld tovar alebo vec zákazníkovi. Ak reklamácia nebola uznaná ako oprávnená, náklady na doručenie znáša zákazník.

 

8.15     V prípade mimozáručnej opravy bude paraworld informovať zákazníka o predpokladanej cene opravy a ďalších podmienkach vykonania takejto opravy.

 

8.16     Ak zákazník nie je spotrebiteľom, spôsob a lehotu na vybavenie reklamácie určuje paraworld.

 

 1. Sťažnosti a podnety

 

8.17     Zákazník môže zasielať paraworld prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na internetovej stránke paraworld akékoľvek sťažnosti a podnety. paraworld sa usiluje tieto vybavovať priebežne, najneskôr však do 30 dní, pričom odpoveď zasiela na e-mailovú adresu zákazníka.

 

Článok IX.

Osobitné ustanovenie

 

9.1       Predávajú upozorňuje zákazníka, že použitie tovarov zakúpených u paraworld, a to predovšetkým pokiaľ ide o tovary určené k zoskokom, si vyžaduje riadnu prípravu a tréning za účasti skúseného odborníka, vrátane podrobného oboznámenia sa s vlastnosťami tovaru a spôsobom jeho použitia. Zákazník je povinný dôsledne si preštudovať návod na použitie (ak je s tovarom dodávaný), ostatnú dokumentáciu dodávanú spolu s tovarom alebo verejne dostupnú, ako aj presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v takejto dokumentácii. Zákazník je povinný pred každým použitím tovarov zakúpených u paraworld alebo vecí, ktorých opravu alebo úpravu vykonával paraworld preveriť ich technický stav, opotrebenie a kompletnosť vybavenia, pričom v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov nesmie tovar použiť bez konzultácie s paraworld. Zákazník je povinný dôsledne dodržiavať všetky zásady riadnej údržby zakúpeného tovaru. Zákazník berie na vedomie, že tovar zakúpený u paraworld je určený k činnostiam, ktoré prinášajú ako všetky adrenalínové športy riziká a nemusia byť vhodné pre každého zo zdravotného alebo iného hľadiska, pričom je na zákazníkovi, aby si preveril, či sú tieto činnosti pre neho vhodné a aké prinášajú pre neho riziká. paraworld nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkovi alebo tretej osobe použitím zakúpeného tovaru, ako aj porušením ktorejkoľvek povinnosti a nerešpektovaním upozornenia alebo odporúčania, ktoré sú uvedené v tomto článku.

 

Článok X.

Burza použitého vybavenia

 

10.1     Na internetovej stránke paraworld sa nachádza aj burza použitého vybavenia, v rámci ktorej môžu inzerenti ponúkať na predaj svoje použité vybavenie určené k zoskokom. V takomto prípade sa nejedná o  ponuku tovaru predávaného paraworld. Je na používateľovi internetovej stránky paraworld, aby sa spojil s inzerentom a dohodol si s ním podmienky predaja vybavenia. paraworld negarantuje, že údaje o inzerovanom vybavení sú správne, úplné a pravdivé, že dôjde k uzatvoreniu dohody o predaji vybavenia a že zmluvné strany dodržia dohodnuté podmienky.  

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

  1. paraworld plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, ich osobné údaje si váži a preto k nim pristupuje profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebuje od zákazníka získať niektoré osobné údaje, ktoré budú použité pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. paraworld je prevádzkovateľom informačného systému, ktorým je evidencia zákazníkov.

    

  2. paraworld získava osobné údaje zákazníka pomocou registračného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke paraworld alebo vyplnením údajov o zákazníkovi na internetovej stránke paraworld pri objednaní tovaru alebo služby.

 

  1. paraworld získava od zákazníkov osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“), keďže spracúvanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na plnenie zmluvy so zákazníkom. Nakoľko však paraworld spracúva osobné údaje aj mimo rámca plnenia zmluvných povinností, a to predovšetkým pokiaľ ide o vytváranie užívateľských účtov zákazníkov na základe registrácie na internetovej stránke paraworld, zákazník týmto uzatvorením zmluvy s paraworld v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane OÚ udeľuje paraworld súhlas aj na ďalšie spracúvanie osobných údajov za podmienok uvedeným v tomto článku. Tento súhlas sa udeľuje po dobu vedenia užívateľských účtov a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať, pričom v takomto prípade bude jeho užívateľský účet zrušený.

 

11.4     paraworld spracúva nasledovné údaje o zákazníkoch: meno, priezvisko, adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prístupové meno a heslo k užívateľskému účtu, číslo občianskeho preukazu ako aj všetky ďalšie osobné údaje zákazníka, ktoré zákazník poskytne paraworld v budúcnosti. Zákazník potvrdením konfirmačného e-mailu udeľuje súhlas na získavanie osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií nevyhnutné na dosiahnutie účelu vymedzeného v tomto článku a ich spracúvanie.

 

11.5     paraworld spracúva osobné údaje zákazníka za účelom evidencie zákazníkov, na účely vedenia ich užívateľských účtov na internetovej stránke paraworld, zadávania a evidencie objednávok, vystavenie pro forma faktúry a faktúry ako daňového dokladu a uskutočnenia platby, dodania tovaru alebo poskytnutia služby, identifikácie zákazníka pred odovzdaním tovaru, potvrdenia objednávky, komunikácie so zákazníkom ohľadne jeho objednávok a na ďalšie úkony súvisiace so spracovaním a vybavovaním objednávok a riešenie prípadných reklamácií. Osobné údaje zákazníka môžu byť použité taktiež pre interné analýzy paraworld s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom, avšak tieto štatistiky nebudú umožňovať identifikáciu zákazníka.

 

11.6     paraworld získava iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru alebo služby očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať zadanú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri registrácii alebo zadávaní objednávky.

 

  1. paraworld získané osobné údaje zákazníka nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo nesprístupňuje iným príjemcom, s výnimkou prevádzkovateľov poštových a kuriérskych služieb, prostredníctvom ktorých sa doručuje tovar zákazníkovi, a to v rozsahu nevyhnutnom na účely doručovania. paraworld nebude uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európsku úniu.

    

  2. paraworld zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel paraworld prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

 

  1. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od paraworld vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak paraworld spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Zákazník na základe písomnej žiadosti má právo u paraworld namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, ako aj voči využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ďalšie práva zákazníka sú uvedené v § 28 zákona o ochrane OÚ.

    

  2. Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zadaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

    

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

12.1     Zmluvný vzťah medzi paraworld a zákazníkom sa riadi právom Slovenskej republiky, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a kolíznych noriem. Prípadné spory medzi paraworld a zákazníkom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Až po zlyhaní krokov spejúcich k dohode postúpia strany spornú vec súdu. Prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky, ak predpisy na ochranu spotrebiteľa nepriznávajú právo predloženia sporu iným súdom.

 

12.2     Zákazník plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a internetovej siete) ako platnú a záväznú pre paraworld a zákazníka.

 

12.3     Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, tel. č.: + 421 2 58272 172-3, fax. č.: + 421 2 58272 170, e-mail: lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk.

 

12.4     Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi paraworld a zákazníkom alebo z  povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

 

12.5     Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom v prípade pochybností je rozhodujúcim znenie VOP v slovenskom jazyku.

 

12.6     Tieto VOP sú platné a účinné od 01.05.2014. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmenené VOP sú účinné najskôr ich oznámením zákazníkom, pričom povinnosť oznámenia je splnená umiestnením nového znenia VOP na internetovú stránku paraworld. Zákazník je oprávnený vyjadriť v lehote štrnásť (14) dní nesúhlas s novým znením VOP, inak sa na právny vzťah paraworld a zákazníka bude aplikovať uplynutím tejto lehoty nové znenie VOP, s výnimkou tých ustanovení, ktoré v súlade s platnou legislatívnou nemožno jednostranne meniť.

 

 

V Bratislave dňa 30.04.2014

 

 

paraworld s.r.o.

Diana Duschek, konateľ